Projectaanvraag

Het is ook mogelijk om zelf een projectaanvraag in te dienen. Projecten dragen bij aan het verminderen van de werkdruk en het vergroten van het werkplezier. We onderscheiden projecten tot en met boven de 10.000 euro.

 1. Reguliere projectaanvragen (≤ 10.000 euro) kunnen het hele jaar worden ingediend. Dit zorgt ervoor dat de projecten aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de behoeften van de praktijken.
 2. Voor grote projectaanvragen (> 10.000 euro) zijn er jaarlijks twee deadlines (1 april en 1 november). Dit zorgt voor een goede verdeling van de beschikbare middelen. In april wordt een jaarbegroting opgesteld voor alle projecten binnen het ASF NH. In oktober wordt de besteding van de gelden geëvalueerd. Als er in oktober nog voldoende financiële ruimte is komt er een tweede aanvraagronde.

Voor welke projecten?

Projecten zijn bedoeld om de werkdruk van huisartsen in achterstandswijken in Noord-Holland te verlagen. Het project richt zich daarnaast op minstens één van onderstaande doelstellingen:

 • het behouden van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van huisartsenzorg in achterstandswijken;
 • het verbeteren van de kwaliteit van zorg;
 • het vergroten van kennis over achterstandsproblematiek en laaggeletterdheid.

Veelvoorkomende thema’s binnen de huisartsenzorg waaraan aandacht besteed wordt vanuit het ASF NH zijn anderstaligheid, culturele diversiteit, laaggeletterdheid, armoede, multiproblematiek en maatschappelijke ontwikkelingen zoals COVID en Oekraïense vluchtelingen.

Voor wie?

Vergoeding voor projecten is beschikbaar voor huisartsenpraktijken in het gebied ASF NH met patiënten die in achterstandswijken wonen. Per regio is een budget beschikbaar dat afhankelijk is van het aantal patiënten dat in achterstandswijken in die regio woont.

Werkwijze en vergoeding

 1. Het projectaanvraagformulier wordt volledig ingevuld. Indien gewenst kan de coördinator van het ASF NH hierbij adviseren. Neem contact met ons op via info@asfnh.nl.
 2. Het projectaanvraagformulier wordt ingediend bij het ASF NH.
 3. De aanvraag wordt door het team van ASF NH doorgestuurd naar de adviescommissie. De commissie bestaat uit drie huisartsen werkzaam in een achterstandsgebied.
 4. De adviescommissie beoordeelt de aanvraag volgens de volgende criteria:
  1. Het project draagt bij aan het verminderen van de werkdruk van huisartsen in achterstandswijken in het werkgebied van het ASF NH.
  2. Het project richt zich op 1) het beschikbaar en toegankelijk houden van de huisartsenzorg, 2) het verbeteren van de kwaliteit van zorg, of 3) het vergroten van kennis over achterstandsproblematiek en laaggeletterdheid.
  3. De mate waarin het project duurzaam geborgd kan worden na de projectfase.
  4. Er zijn geen alternatieve financieringsstromen beschikbaar. Denk hierbij aan financiering door gemeente, zorgverzekeraar (o.a. eerstelijnsondersteunings-gelden) of een financiële bijdrage vanuit het preventie-akkoord.
 5. De adviescommissie koppelt haar beoordeling terug aan het team van ASF NH.
 6. De huisartsenpraktijk ontvangt de terugkoppeling van de aanvraag. Er wordt gestreefd om dit te doen binnen 4 weken na het indienen van de aanvraag (≤ 10.000 euro) of 14 dagen na 1 april of 1 november (> 10.000 euro). De huisartsenkoepel ontvangt deze informatie ook zodat zij op de hoogte is van de projecten in de regio.
 7. In de aanvraag van een project is er per professional een maximaal uurtarief toegestaan van: €30,-voor medewerkers €55,- voor praktijkondersteuners en €80,- voor huisartsen.
 8. Facturen van externe partijen worden direct naar het ASF NH gestuurd. De projectaanvrager dient facturen en/of declaraties in bij het ASF NH. Het ASF NH keurt de declaratie/factuur goed en keert het bedrag uit. Het ASF keert één keer per maand alle bedragen uit.
 9. Registratie bij het ASF NH is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de vaste prroducten. Mocht er een wijziging in de praktijksamenvoeging/-splitsing plaatsvinden dan is er een nieuwe registratie vereist. Het percentage achterstand patiënten wordt elke vier jaar geijkt door Vektis. Gebruik hiervoor het formulier registratie vaste producten.

Criteria

 • Alleen de projectaanvrager kan facturen/declaraties indienen.
 • De projectaanvrager is verantwoordelijk voor de voortgang van het project en de financiën.
 • De projectaanvrager is bij voorkeur een huisarts, praktijkmanager of praktijkondersteuner.
 • Kosten worden alleen vergoed als deze zijn opgenomen in de projectbegroting.
 • Declaraties moeten binnen 3 maanden na de activiteit worden ingediend. Bij een project dat een jaar loopt betekent dit dat er minstens elk kwartaal een declaratieformulier wordt ingediend.
 • Reguliere kosten voor de bedrijfsvoering worden niet vergoed (bijvoorbeeld; inzet waarneming tijdens opleiding of waarneming bij extra toestroom van reguliere patiënten).
 • Na het einde van de projectperiode komt het niet-bestede budget ten goede aan het algemene ASF NH budget.